ХІМІЯ


7, 8, 9, 10

КЛАСИ

Завдання та рекомендації для опрацювання.

7 клас

Теми для опрацювання

Завдання для опрацювання

Корисні посилання

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню

§ 20, № 148, 150, 152

https://www.youtube.com/watch?v=KmYq5bevk9Y

https://www.youtube.com/watch?v=Ys4ARLuVmp4 https://www.youtube.com/watch?v=HbFk-gtNmh8

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення

§ 21, № 160, 161, 163, 164

https://www.youtube.com/watch?v=AKvw7TutPxk

https://www.youtube.com/watch?v=xKys6ugZ_Yk

https://www.youtube.com/watch?v=qvCkDBO0wUQ

https://www.youtube.com/watch?v=xKys6ugZ_Yk&t=243s

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання)

§ 22, № 168, 170, 171, 164

https://www.youtube.com/watch?v=xMvU9VI488I

https://www.youtube.com/watch?v=xgZDfBFlVZw

Умови виникнення та припинення горіння Маркування небезпечних речовин

§ 23, № 176

https://www.youtube.com/watch?v=_wHHDm_JhaM

Колообіг Оксигену в природі.  Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню

§ 24, № 178, 179

Навчальні проекти

1.      Проблема забруднення повітря та шляхи розв’язування її

2.       Дослідження зміни концентрації вуглекислого газу у класній кімнаті під час занять

 

Узагальнення вивченого.

Виконати тести за посиланням

https://learningapps.org/watch?app=2121413

https://naurok.com.ua/test/start/50219

Контрольна робота

Виконати тренувальні вправи і завдання  в робочому зошиті

 

Тренувальні вправи

 1. Перетворіть схеми на рівняння реакцій та відмітьте реакції розкладу

А) Са + Р —˃ Са3Р2

Б)  Fe + Cl2  —˃ FeCl3

 1. B) Na + H2O —˃ NaOH+ Н2

Г) SO2 + O2—˃ SO3

Д) NaNO3—˃NaNO2+O2

 1. E) HgO→Hg+O2
 2. Розклали 170 г гідрогену пероксиду (Н2О2). Утворилось 90г води (Н2О). Яка маса (у г ) кисню (О2) при цьому виділилась?
 3. 3. Яка маса гідрогену пероксиду (Н2О2) розклалась, коли відомо, що утворилось 7,2 г води (Н2О) та 6,4 г кисню.
 4. Наведіть три приклади рівнянь реакцій кисню з металом.
 5. 5. Наведіть три приклади рівнянь реакцій кисню з неметалом.
 6. Складіть формули оксидів за їх назвами

 калій оксид

манган(VІІ)оксид

кальцій оксид

фосфор(ІІІ) оксид

натрій оксид

хром (ІІІ) оксид

нітроген (ІІ) оксид

фосфор(V ) оксид

 1. Із наведених формул речовин виберіть ті, що відповідають оксидам та назвіть їх: CuS,Cu2O,MgCl2,MgSO4,MgO,Na3N,Na2O,Al2O3,Al2S3,KAlO2,
 2. Опишіть кількісний і якісний склад оксидів :

 

Формули оксидів

 

Якісний склад

 

Кількісний склад

Нітроген(ІІІ) оксид

 

 

Хром(VІ) оксид

 

 

Фосфор (ІІІ) оксид

 

 

Нітроген (V) оксид

 

 

Контрольна робота. Тема «Кисень»

І варіант

І рівень

 1. Оберіть правильні твердження:

а) кисень – безбарвний газ;            

б) на повітрі всі речовини горять краще, ніж у кисні;

в) кисень легший за повітря;         

г) молекула кисню складається з двох атомів Оксигену.

 

 1. Укажіть формулу оксиду:

а) СО2                                     б) NaН

в) КОН                                   г) НCl

 

 1. Укажіть реакції сполучення:

а) C + O2 = CO2                      б) Fe + S = FeS            

в) 2HgO = 2Hg + O2               г) 2NH3 = N2 + 3H2

 

 1. Укажіть валентність Оксигену в оксидах:

а) І              б) ІІ            в) VІ           г) ІV

 

 1. Укажіть молекулярну масу кисню:

а) 8;            б) 16;                   в) 32;          г) 64.

 Укажіть назву сполуки CaО:

а) калій оксид;                        б) кальцій оксид;

в) карбон(ІІ) оксид ;               г) кальцій (ІІ) оксид.

 

ІІ рівень

 1. Складіть формули оксидів за їх назвами:

    а) калій оксид;                         б) фосфор(ІІІ) оксид;

    в) манган(VІІ) оксид;              г) купрум(І) оксид.   

 8. Установіть послідовність збільшення валентності Хлору в оксидах:

а) Cl2O;                б) Cl2O7;              в) Cl2O5;              г) Сl2O3.

 ІІІ рівень

 1. Допишіть рівняння реакцій:

       а) Li + O2 →                             б) Si(IV) + O2 →          

       в) Ba + O2 →                            г) C2H6 + O2

 1. Складіть рівняння реакції, що ілюструє добування кисню з калій перманганату.

 ІV рівень

 1. Під час хімічної реакції 5,6 г кальцій оксиду сполучилось з 1,8 г води. Утворився кальцій гідроксид Са(ОН)2. Обчисліть масу кальцій гідроксиду, що утворився. Укажіть речовини, що є реагентами і продуктами.
 2. Перетворіть схеми на хімічні рівняння:

     а) Аl + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2          б) LiOH + SO2 → Li2SO3 + H2O

     в) Ca3P2 + H2O → Ca(OH)2 + PH3                 г) Na2O2 + CO2 → Na2CO3 + O2

 

Контрольна робота, 7 клас, тема «Кисень»

ІІ варіант

І рівень

 1. Оберіть правильні твердження:

а) кисень підтримує дихання;                  

б) кисень має запах;

в) кисень добре розчиняється у воді;               

г) тліюча скіпка спалахує в кисні.

 

 1. Укажіть формулу оксиду:

а) H2СО3                                 б) NaN

в) NaОН                                 г) Fe2O3

 Укажіть реакції розкладу:

а) C + O2 = CO2                      б) Н2 + S = Н2S            

в) 2Н2O2 = 2H2О+ O2             г) 2NH3 = N2 + 3H2

 Укажіть порядковий номер Оксигену в періодичній системі:

а) 8;            б) 16;                   в) 32;          г) 6.

 Укажіть молекулярну масу озону:

а) 8;            б) 16;                   в) 32;          г) 48.

 Укажіть назву сполуки К2О:

а) калій оксид;                        б) кальцій оксид;

в) карбон(ІІ) оксид ;               г) калій (І) оксид.

 

ІІ рівень

 1. Складіть формули оксидів за їх назвами:

    а) натрій оксид;                       б) нітроген(V) оксид;

    в) хлор(VІІ) оксид;                 г) ферум(ІІ) оксид.   

   8. Установіть послідовність збільшення валентності Хлору в оксидах:

а) МnO3;              б) Mn2O7;            в) MnO;               г) MnO2.

 

ІІІ рівень

 1. Допишіть рівняння реакцій:

       а) Ca + O2 →                                      б) S(IV) + O2 →           

       в) Аl + O2 →                                      г) H2S + O2

 1. Складіть рівняння реакції, що ілюструє добування кисню з калій хлорату.

 

ІV рівень

 1. Під час горіння літію масою 2,8 г утворився літій оксид масою 6 г. Яка маса кисню витратилася на горіння? Укажіть речовини, що є реагентами і продуктами.
 2. Перетворіть схеми на хімічні рівняння:

     а) АlBr3 + Cl2 → AlCl3 + Br2                б) Ca(OH)2 + HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

     в) C+ H2SO4 → CO2 + SO2 + H2O                 г) K2CO3 + H3PO4 → K3PO4 + CO2 + H2O

8 клас

Теми

Завдання на опрацювання

Корисні посилання

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.

§ 28 , табл.8 вивчити!

 

Оксиди, їх склад, назви.

§ 29 , ст. 156 № 2, 3, ст. 157 № 5,7

https://www.youtube.com/watch?v=2h0NPESlXos

Фізичні властивості оксидів. Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

§ 30 , табл.9 вивчити,   ст. 162 № 2, 4, 10,11, 12

https://www.youtube.com/watch?v=yPlrRvjxzrE&t=921s

https://www.youtube.com/watch?v=SCNpbR-vvF8

https://www.youtube.com/watch?v=kjtGcveOosY

https://www.youtube.com/watch?v=SReeiN0wuDs

Основи, їх склад і назви.

§ 32 ,  ст. 171 № 3, ст. 172 № 6,7

https://www.youtube.com/watch?v=BY48oTiBfNU

Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами.

§ 33 ,  табл. 10. вивчити, ст. 179 № 2, ст. 180 № 5, 7, 8

https://www.youtube.com/watch?v=ZQF5dlc39J0&t=269s

https://www.youtube.com/watch?v=ZQF5dlc39J0

https://www.youtube.com/watch?v=yeyAv1Olsas

https://www.youtube.com/watch?v=LdtnBzmudgc

https://www.youtube.com/watch?v=8h-EvXb9a0w

https://www.youtube.com/watch?v=VVuHg6hP5t8&list=TLPQMTYwMzIwMjD0PSHbfvtukg&index=16

Кислоти, їх склад, назви.

Лабораторний дослід    4. Дія водних розчинів кислот на індикатори.

§ 34 ,  ст. 184 № 1, 3, 4,5

https://www.youtube.com/watch?v=sOFVmk6FgmA

https://www.youtube.com/watch?v=y9xU-7IqDu8

https://www.youtube.com/watch?v=u1S5bc9ANt0

Фізичні властивості кислот. Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Ряд активності металів.

§ 35,  табл. 11. вивчити, ст. 191, № 2, 3, 5, 7,8

§ 36,  ст. 201, № 10, 11

https://www.youtube.com/watch?v=DZih_54Jthc

https://www.youtube.com/watch?v=HpZhalmnq2I

https://www.youtube.com/watch?v=KetxMzY_P1I

Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

§ 36,  ст. 202, №12

https://www.youtube.com/watch?v=217m3i_rWK8

https://www.youtube.com/watch?v=0b3qwonnD9Y

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку): взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).

§ 39,  ст. 216, №2, 3, 4, 6

 https://www.youtube.com/watch?v=s0glSe-frQQ

https://www.youtube.com/watch?v=QbCGD8CpIzc

Узагальнення вивченого

Виконати тести за посиланням

https://ukrerudyt.com/test.php?test=86

https://ukrerudyt.com/test.php?test=89

https://ukrerudyt.com/test.php?test=87

Контрольна робота

Виконати завдання в робочому зошиті

 

 

Контрольна робота.
Тема «
Основні класи неорганічних сполук. Оксиди. Кислоти, основи»

І рівень

 1. Укажіть формулу ортофосфатної кислоти:

а) HPO3;     б) H3PO4;             в) PH3;                 г) HF.

 1. Укажіть сполуку, яка не належить до оксидів:

а) CO2;       б) МgO;               в) HCl;                 г) SO2.

 1. Укажіть формулу кислотного оксиду:

а) CO2;       б) МgO;               в) Al2O3;              г) СаO.

 1. Укажіть класифікаційну приналежність сполуки НNO3:

      а) одноосновна кислота;                 б) трьохосновна кислота;              

в) двохосновна кислота;                 г) безоксигенова кислота.

 1. Укажіть тип реакції Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑:

      а) заміщення;      б) сполучення;    в) обміну;   г) розкладу.

 1. Укажіть формулу сполуки, назва якої купрум (ІІ) оксид:

      а) Cu2O;     б) CuO;                в) CO2 ;                г) Cu(OH)2 .

 

ІІ рівень

 1. Укажіть речовини, з якими може взаємодіяти СаО:

а) H2SO4;    б) CuO;                в) SO2 ;                г) NaCl .

 1. Виберіть продукти реакції Ba(OH)2 + CO2 → :

      а) H2O;       б) BaO;                в) BaCO3 ;           г) H2CO3.

 1. Розмістіть метали за порядком зменшення їхньої активності в реакціях з кислотами:

а) Fe;          б) Na;                   в) Ag ;                  г) Mg.

 

ІІІ рівень

 1. Складіть формули сполук:

а) хром (ІІІ) оксид;                б) сульфітна кислота;

в) кальцій карбонат;              г) натрій хлорид.

 1. Допишіть рівняння реакцій:

а) CuO + HCl → ;                           б) CO2 + CaO → ;

в) Zn + H2SO4 → ;                  г) SO2 + KOH → ;

          д) HCl + Al(OH)3 →;                   ж) ZnO + NaOH  →.                           

ІV рівень

 1. Складіть рівняння можливих реакцій між хлоридною кислотою та речовинами: мідь, алюміній оксид, натрій гідроксид, натрій нітрат.

 9 клас

Теми

Завдання до виконання

Корисні посилання

Метанол, етанол, гліцерин, їхні молекулярні, електронні та структурні формули. Фізичні властивості, функціональна гідроксильна група

§ 30, № 365, 368

https://www.youtube.com/watch?v=NCS-1JRtXsU

https://www.youtube.com/watch?v=sHroJ0E8fPM

Хімічні властивості спиртів: повне окиснення, взаємодія з натрієм.

 

§ 30, № 369, 370, 371

§ 32, № 386

https://www.youtube.com/watch?v=WGPU_1QMX-8

https://www.youtube.com/watch?v=cet4CdCpukY

https://www.youtube.com/watch?v=wBamvvwp-ss

https://www.youtube.com/watch?v=ydocomBmOfc

 

Застосування метанолу, етанолу і гліцерину.

Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

§ 31

 

Оцтова кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Функціональна карбоксильна група.

§ 33, №401

https://www.youtube.com/watch?v=4CY6bmXMGUc

https://www.youtube.com/watch?v=ruVxk_yf4gM&t=33s

Хімічні властивості оцтової кислоти: електролітична дисоціація, взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями, спиртами.

§ 33, №399, 405

https://www.youtube.com/watch?v=gG_vcBL9n9o

 https://www.youtube.com/watch?v=pN7uenB3Bm0

Застосування оцтової кислоти. Поняття про вищі (насичені й ненасичені) карбонові кислоти.

§ 34, № 420

https://www.youtube.com/watch?v=3N3Z7jG2nnE

Жири. Склад жирів, їх утворення.

§ 35, №434, 435

https://www.youtube.com/watch?v=3psgmu-ocyE&t=5s

Гідроліз та гідрування жирів. Жири в природі. Біологічна роль жирів.

§ 35

 

Контрольна робота 4 «Спирти, оцтова кислота»

Виконати завдання в робочих зошитах

 

 

Контрольна робота. Тема «Спирти. Карбонові кислоти»

І варіант

1.Вкажіть формулу одноатомного спирту: а) СН3 – СН2 – СН2 – СООН; б) СН3 – ОН;

в) СН3 – СН –СН –СН3

                  СН3   СН3

2.Назвіть формулу стеаринової кислоти: а) С15Н31СООН; б) С17Н35СООН; в) С17Н33СООН;

г) С17Н31СООН.

3.Назвіть галузі застосування етанолу: а) медицина; б) агропромисловий комплекс; в) електротехніка.

4.Яка з наведених формул є загальною формулою насичених одноосновних карбонових кислот: а) R – ОН; б)  -- С – Н; в) R – С – ОН; г) – С – R.

                                О                   О                   О

5.Встановіть відповідність:

1.С2Н5ОН; 2.СН3 – СН2 – СН2 – СООН; 3.С17Н35СООNa; 4.СН3 – СООС2Н5.

 А.Кислота. Б.Мило. В.Естер. Г. Спирт.

6.Укажіть властивості оцтової кислоти, що спричиняють її застосування у харчовій промисловості: а) добре розчиняється у воді; б) розчин кислий на смак; в) змінює забарвлення індикаторів.

7.Напишіть чотири формули ізомерів складу С6Н13ОН, назвіть їх за систематичною номенклатурою.

8.Напишіть реакції взаємодії між речовинами: а) оцтовою кислотою і кальцієм; б) оцтовою кислотою і калій карбонатом.

9.Здійсніть перетворення: С2Н6   →   С2Н4  →   С2Н5ОН  →   С2Н5ОNa →  С2Н5Сl

10.Який об’єм водню (н.у.) можна добути внаслідок взаємодії 4,6г натрію з 62,5мл етанолу

( масова частка 95,5%, густина 0,8г/мл)?

 

Контрольна робота. Тема «Спирти. Карбонові кислоти»

ІІ варіант

             1.Вкажіть формулу багатоатомного спирту: а)С3Н7СООН; б) СН3 – С – Н; в) СН2 – СН – СН2.

                                                                                                                О           ОН     ОН    ОН

2.Олеїновій кислоті відповідає формула: а) С17Н35СООН; б) С17Н33СООН; в) С15Н31СООН;

г) С17Н31СООН.

3.Гліцерин застосовують для добування: а) динаміту; б) ліків; в) антифризів.

4.Серед наведених груп атомів вкажіть карбоксильну групу: а) – ОН; б)  -- СОН; в) – СООН ;

5.Встановіть відповідність: 1. С17Н35СООNa; 2. С3Н7ОН; 3. С3Н7 – СООСН3; 4.СН3 – СООН.

    А.Спирт. Б.Кислота. В.Мило. Г.Естер.

6.Укажіть властивості етанолу, що спричиняють його застосування у фармацевтичній промисловості: а) чудовий розчинник і антисептик; б) має слабку наркотичну дію; в) добре розчиняється у воді.

7.Напишіть чотири формули ізомерів складу С7Н15ОН, назвіть їх за систематичною номенклатурою.

8.Напишіть реакції взаємодії між речовинами: а) оцтовою кислотою і кальцій оксидом; б) оцтовою кислотою і калій гідроксидом.

9.Здійсніть перетворення: С2Н4   →     С2Н5Сl  →   С2Н5ОН  →  С2Н4  →   С2Н4Сl2.

10.Обчисліть, який об’єм водню (н.у.) виділився під час взаємодії 9,6г натрію з 100мл 96%-го етанолу (густина 0,8г/мл)?

 10 клас

 

Теми для опрацювання

Матеріал в підручнику

Корисні посилання

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.

§ 19, ст. 95 №1, 2,3,5,

https://www.youtube.com/watch?v=q-Yb6mTl7sY

https://www.youtube.com/watch?v=P4JYvhDz5U4

https://www.youtube.com/watch?v=J3ueiRBUKWA

 

Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

 

§ 19, ст. 95, № 4 ст. 96 №9

 

https://www.youtube.com/watch?v=3psgmu-ocyE

https://www.youtube.com/watch?v=sLHd9znDv8I

https://www.youtube.com/watch?v=2xLEzPt3nDU

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі.

§ 20, ст. 103, № 3,8

https://www.youtube.com/watch?v=yLylgwb6iI8

https://www.youtube.com/watch?v=gOrkY9cl0us&t=144s

 

Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози. Способи одержання глюкози.

§ 20

https://www.youtube.com/watch?v=pWEBdSijIWw

https://www.youtube.com/watch?v=w-Axu0Cfeho

https://www.youtube.com/watch?v=w-Axu0Cfeho

 

Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз. Способи одержання  сахарози, крохмалю і целюлози.

§ 20, 21 ст. 107, №

https://www.youtube.com/watch?v=lbTe3rdtV60&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=u4eBK-FwG50&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=iP3xF5eBjcw&t=25s

https://www.youtube.com/watch?v=91bh-sgtGww

 

Генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками.  Виконання тренувальних вправ та розв’язання розрахункових задач.

 

https://www.youtube.com/watch?v=yWi7h3MVxj4

Значення та застосування  оксигеновмісних органічних речовин і їхній вплив на довкілля. Захист навчальних проектів.

 

Теми проектів

Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.

Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.

Етери та естери в косметиці.

Біодизельне пальне.

Контрольна робота з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

 Виконати роботу в зошиті

 

 

Контрольна робота з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

Варіант І

 1. Вкажіть загальну формулу насичених одноатомних спиртів:

А СnH2n;        Б СnH2n+1СОН;        В СnH2n+1ОН;    Г СnH2n+1СООН.  

 1. Укажіть, яка з хімічних реакцій є реакцією естерифікації:

А  взаємодія між спиртом і карбоновою кислотою;  
Б  взаємодія між двома спиртами; 
В  окиснення спиртів;
Г   відновлення карбонових кислот.

 1. Вкажіть фізичні властивості гліцеролу:

А рідина з специфічним запахом;
Б сиропоподібна безбарвна рідина;
В газоподібна речовина з неприємним запахом;
Г тверда жироподібна речовина.

 1. У природі існують жири:
 1. лише рослинного походження;
 2. лише тваринного походження;
 3. рослинного і тваринного походження;
 4.  в природі жири відсутні.
 1. Укажіть, із залишків якого мономера складаються макромолекули целюлози:
 1. α-глюкози;
 2. β-глюкози;
 3. фруктози;
 4. α-рибози.
 1. Відносна молекулярна маса глюкози:

        А 90;          Б 180;          В 130;      Г 150.

 1. Якісною реакцією на гліцерол є взаємодія з ...
 2. Реакція розкладу вуглеводів під дією води називається ...
 3. Установіть відповідність між формулами та класами сполук:

        Формула                                     Клас органічних сполук

 1. 1. C2H5–OH                     А Спирт
 2. 2. CH3−COOC2H5               Б Карбонова кислота
 3. 3. CH3−CH2−CH2–COOH В Вуглеводень
 4. 4. (C6H10O5)n                    Г  Естер
 5.                                     Д Вуглевод
 1. Установіть відповідність між видом жиру і карбоновою кислотою:

Вид жиру                                          Карбонова кислота, що

                                                           входить до складу жиру

 1. 1. Рідкий                                     А  Пальмітинова
 2. 2. Твердий                                  Б  Етанова
 3.                                                    В  Олеїнова
 1. Напишіть у молекулярній та йонній формах реакції взаємодії між речовинами:
  а) етановою кислотою й магнієм; б) етановою кислотою й калій гідроксидом.
 2. Напишіть рівняння:

           а) гідролізу сахарози;      б) взаємодії фенолу з бромною водою.

 1. Яку масу натрій феноляту можна одержати під час взаємодії фенолу з розчином натрій гідроксиду масою 6,21г і масовою часткою лугу 35% ?
 2. Масові частки елементів в молекулі спирту становлять: Карбон – 37,5%, Гідроген – 12,5%, Оксиген – 50%, відносна густина за воднем – 16. Виведіть молекулярну формулу сполуки.

 

Контрольна робота з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»

Варіант ІІ

 1. Вкажіть загальну формулу альдегідів:

А СnН2n+1СООН       Б СnН2n+1ОН      В СnН2n+1СОН      Г СnН2n-2.

 1. Відносна молекулярна маса метанової кислоти:

А 90;          Б 60;          В 46;      Г 92.

 1. Укажіть, чим пояснюється відсутність газоподібних речовин у гомологічному ряду насичених одноатомних спиртів:
 1. наявністю міжмолекулярного водневого зв’язку;
 2. наявністю ковалентного зв’язку;
 3. високою відносною молекулярною масою;
 4. високою розчинністю у воді.
 1. Жирами називаються:
 1. естери вищих карбонових кислот і етанолу;
 2. естери вищих карбонових кислот і гліцеролу;
 3. естери низькомолекулярних карбонових кислот і гліцеролу;
 4. естери низькомолекулярних карбонових кислот і етанолу.
 1. Назва функціональної групи карбонових кислот:

     А карбонільна;           Б альдегідна;           В гідроксильна;       Г карбоксильна.

 1. Укажіть властивості етанолу, що спричиняють його застосування у фармацевтичній промисловості:
 1. добре розчиняється у воді;
 2. має слабку наркотичну дію;
 3. чудовий розчинник і антисептик;
 4. має низьку температуру кипіння.
 1. Якісною реакцією на крохмаль є взаємодія з...
 2. Природні полімери целюлози й крохмалю належать до класу...
 3. Установіть відповідність між формулами та класами сполук:

  Формула                             Клас органічних сполук

 1. 1. CH3−O−CH3            А  Спирт
 2. 2. C3H7–OH               Б Карбонова кислота
 3. 3. H–COOH                В Вуглеводень
 4. 4. C12H22O11             Г Естер 
 5.                                   Д Вуглевод
 1. Установіть відповідність між агрегатним станом і назвою жиру:

       Агрегатний стан                         Назва жиру

            (за звичайних умов)

 1. 1. Рідкий                 А Триацетин
 2. 2. Твердий              Б Триолеїн
 3.                               В Тристеарин
 1. Напишіть у молекулярній та йонній формах реакції взаємодії між речовинами:

а) етановою кислотою й кальцій оксидом;     б) етановою кислотою й калій карбонатом.

 1. Напишіть рівняння:

а) гідролізу целюлози;              б) взаємодії фенолу з натрій гідроксидом.

 1. Яку масу глюкози можна добути з картоплі масою 810 г з масовою часткою крохмалю в ній 20%?
 2. Масові частки елементів в молекулі кислоти становлять: Карбон – 26,1%, Гідроген – 4,35%, Оксиген – 69,55%, відносна густина за воднем – 23. Виведіть молекулярну формулу сполуки.